Web Design & Application Development Company

บริษัทรัชชอป จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้ง Application ระบบงานต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น ระบบ e-Commerce, Web-Based Application, Mobile Application, Application Customization
โดยจะเน้นเรื่อง ความปลอดภัย-มีระบบตรวจสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบงาน ความเร็ว สวยงาม ใช้งานง่าย Responsive ได้มาตรฐาน W3C โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนา

ผลงาน

Portfolios

บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด

รายละเอียด

บริษัท ลักค์ คลีนนิ่ง ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทำความสะอาดที่ทันสมัยและครบวงจร ตลอดจนถึงการบริการรับเหมาทำความสะอาด โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ และบ้านพักอาศัย โดยมีพนักงานทั้งแบบประจำและครั้งคราว รับทำความสะอาดพรม ดูดไรฝุ่นบนที่นอน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยจากอเมริกา

แผ่นดินทอง

รายละเอียด

เราเป็นสื่อกลาง และช่องทาง ส่งผ่านความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ด้านการเกษตร สู่เกษตรกร และชุมชน เพื่อช่วยสนับสนุน การประกอบอาชีพการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

ธ.ก.ส. นำเที่ยวทั่วไทย ตามรอยเท้าพ่อ

รายละเอียด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส. ) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรรายย่อย โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏีใหม่ 3 ขั้นตอน และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมทั้งองค์กร พนักงาน ธ.ก.ส. และเกษตรกร ในส่วนของเกษตรกรได้ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน

ระบบคำนวณต้นทุนสินค้าเกษตร โดย ศูนย์วิจัย ธ.ก.ส.

รายละเอียด

ระบบคำนวณต้นทุน ค่าใช้จ่าย กำไร ขาดทุน เพื่อให้เกษตรกร สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ พืชไร่ พืชสวน ปศุสัตว์ และ ประมง

ความรู้ทั่วไป

UI/UX คืออะไร

UI หรือ User Interface กับ UX หรือ User Experience คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรมาดูกัน